نمایش 1 - 1 از 1
نمایندگان شهرستان زیرکوه در دومین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور که در تهران درحال برگزاری است حضور یافتند.
10/16/1395 - 18:45
اشتراک در نمایشگاه بین المللی تهرانفنمایشگاه توانمندی های عشایر و روستائیان،سنگ شجر زیرکوهفمعدن شجر زیرکوه