نمایش 1 - 3 از 3
مدیر کمیته امداد شهرستان زیرکوه خبرداد:
مدیر کمیته امداد شهرستان زیرکوه از اعزام 19نفر دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) شهرستان زیرکوه به اصفهان خبر داد.
04/24/1396 - 14:21
مدیر کمیته امداد زیرکوه خبرداد:
مدیرکمیته امداد شهرستان زیرکوه از اعزام 120 نفر از مددجویان تحت حمایت واقشار نیازمند درقالب کاروان شوق زیارت به مشهد مقدس خبرداد.
10/18/1395 - 13:28
مدیر کمیته امداد زیرکوه خبرداد:
مدیر کمیته امداد زیرکوه ازاعزام 40نفراز مددجویان واقشار نیازمند زیارت اولی به اردوی مشهد مقدس خبرداد.
08/13/1395 - 11:32
اشتراک در مدیر کمیته امداد زیرکوه،کمیته امداد زیرکوه،فارابی،ضیاءالدین فارابی